ارسال عکــس

کد اثر
*نام اثر(به فارسی)
*نام اثر(به انگلیسی)
عکاس
تاریخ ثبت اثر
مکان ثبت اثر
تعداد عکس
نوع عکس
*شماره تماس ثابت
شماره همراه
رایانامه
آپلود عکس
درباره عکاس(نهایتاً 20 کلمه)
کد امنیتی

تکمیل این فرم به منزله قبول تمام مقررات اعلام شده در فراخوان جشنواره است.


فراخوان ثبت نام